Σχετικά με το Έργο

Σκοπός

Να αυξηθεί το κίνητρο και να μειωθούν οι ανισότητες στα μαθησιακά αποτελέσματα των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης, υποδεικνύοντας ένα ψηφιακό πρόγραμμα βασισμένο στη μέθοδο των «Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων» (NOOCs) για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, οι εταίροι έχουν προετοιμάσει 2 ολοκληρωμένα δωρεάν πακέτα παροχής γνώσης:
• Πρόγραμμα κατάρτισης και
• Μεθοδολογία για εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα κατάρτισης.

Αντικείμενο του Έργου

Το έργο «Ηλεκτρονικά Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα για ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες» (ADU-NOOC) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών - Στρατηγικές συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων

To «ADU-NOOC» χρησιμοποιώντας εργαλεία αξιολόγησης, θα αναγνωρίσει τις υφιστάμενες δεξιότητες των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση στην Ευρώπη και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων. Σύμφωνα με το Στρατηγικό πλαίσιο - Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020, η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ζωτικής σημασίας για άτομα με χαμηλή ειδίκευση, καθώς ενδέχεται να χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες από εκείνες που χρησιμοποίησαν στις χώρες προέλευσής τους για τη νέα τους σταδιοδρομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης αναγκών σε εθνικό επίπεδο για την περίπτωση των χωρών - εταίρων, όσο και σε γενικότερο επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάστηκαν οι ακόλουθες ανάγκες, στα πλαίσια του έργου:
H δημιουργία του προγράμματος κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και ειδικευμένους ενήλικες και η υποβολή της μεθοδολογίας για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος από εκπαιδευτικούς ενηλίκων ώστε να αποκτήσουν νέες αναγκαίες δεξιότητες.

Ομάδα Στόχος - Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση.

Συντονιστής του έργου

National Association of Distance Education (NDMA)

Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Ένωσης Εξ ’Αποστάσεως Εκπαίδευσης Λιθουανίας είναι να προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους πολίτες της Λιθουανίας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους.

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες δράσης στη Λιθουανία, αλλά απαιτείται κοινή προσπάθεια από πανεπιστήμια και συγκεκριμένους κυβερνητικούς Θεσμούς.

http://www.ndma.lt