Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες

Το παρόν αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες, το οποίο αποτελείται από τα 10 «νάνο» - ηλεκτρονικά ανοικτά διαθέσιμα μαθήματα που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
Περιλαμβάνει προσωπικές, διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και καλύπτει όλες τις μορφές συμπεριφοράς που εξοπλίζουν τα άτομα, ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και ιδιαίτερα στις ολοένα και πιο ποικίλες κοινωνίες και να επιλύουν τις συγκρούσεις όπου χρειάζεται.


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΑΥΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΜΟΡΦΗ


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ


ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΘΕΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


• ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


ΕΥΕΛΙΞΙΑ


ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ